Behandling af personoplysninger
Behandling af personoplysninger

1. Privatlivspolitik og behandling af personoplysninger​​​​​​​​

Privatlivspolitikken dækker over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies og lignende teknologier, som fx teknologi til indsamling af data om en brugers computer, telefon eller tablet.

 

Ankenævnet for Forsikring registrerer oplysninger om dig, når du indsender en klage, bruger vores hjemmeside, søger en stilling, eller når du tilmelder dig abonnement på en søgning i vores afgørelser. Vi indsamler også personoplysninger, som fx din IP-adresse, når du besøger hjemmesiden.

1.2. Kontaktoplysninger

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
CVR: 84699128

 

Har du spørgsmål til Ankenævnet for Forsikrings privatlivspolitik og behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte kontaktoplysninger.

 

1.3. Dataansvarlig

Ankenævnet for Forsikring, CVR: 84699128, er dataansvarlig for de personoplysninger, som Ankenævnet behandler i forbindelse med din klagesag.

 

2. Klagesager

2.1. Hvor personoplysninger stammer fra

Ankenævnet for Forsikring behandler personoplysninger modtaget fra sagens parter, det vil sige fra dig, din eventuelle repræsentant og det eller de forsikringsselskab(er) eller pensionsselskab(er) du klager over.

 

2.2. Modtagere eller kategorier af modtagere

Ankenævnet for Forsikring videregiver de modtagne personoplysninger til modparten eller modparterne i den pågældende klagesag. Endvidere videregives sagens akter til de nævnsmedlemmer, der skal være med til at afgøre sagen.

 

2.3. Kategorier af personoplysninger

Ankenævnet for Forsikring behandler de personoplysninger, som du og det/de forsikrings- eller pensionsselskab(er), du klager over, udleverer til os.

Sagsakterne vil i alle klagesager indeholde almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6. Disse kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, police- og skadenummer mv.

I nogle klagesager – for eksempel sager med en personskade – vil sagsakterne også indeholde særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art 9. Dette kan eksempelvis helbredsoplysninger.

Sagsakterne kan også i enkelte klagesager indeholde oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8.

Dit personnummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, vil desuden indgå i de fleste klagesager.

2.4. Formål med behandlingen af personoplysninger

Ankenævnet for Forsikring behandler personoplysninger til brug for Ankenævnets afgørelse af din(e) konkrete klagesag(er).

 

2.5. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du giver ved indgivelse af din klage. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle almindelige personoplysninger om dig findes således i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hjemlen til at Ankenævnet må behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Hjemlen til Ankenævnets behandling af oplysninger om strafbare forhold fremgår af databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 1, og hjemlen til behandling af dit personnummer følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
  

I nogle sager kan der indgå oplysninger om tredjemand, som er nødvendig for, at Ankenævnet kan afgøre sagen. Dette kan eksempelvis være en vidneerklæring eller oplysninger om en modpart, som er nødvendig for Ankenævnets forståelse af sagens rette sammenhæng. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle sådanne almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Ankenævnets stillingtagen til en klagesag er en legitim interesse og tredjemands interesser ikke går forud herfor i denne situation. I enkelte tilfælde kan der være særlige kategorier af personoplysninger – eksempelvis helbredsoplysninger – om tredjemand, som er nødvendige for, at Ankenævnet kan tage stilling til klagesagen. Hjemlen til behandlingen vil i så fald følge af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, idet behandlingen vil være nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

2.6. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du bedes i så fald kontakte os på vores sagsportal, på mail eller ved at sende et brev.

Hvis dit samtykke tilbagekaldes, vil oplysningerne i klagesagen blive slettet og vil ikke længere være tilgængelige. Klagesager, der endnu ikke er afgjort af Ankenævnet, anses for tilbagekaldt og sagen lukkes. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af Ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse.

 

2.7. Opbevaring af personoplysninger

Via Ankenævnets sagsportal vil sagens parter som udgangspunkt have adgang til sagens akter – herunder nævnets afgørelse – i 1 år efter, at sagen blev afgjort af Ankenævnet eller i øvrigt blev afsluttet. Herefter vil parterne ikke længere have adgang til den pågældende sags akter i sagsportalen.

Sagens akter opbevares af Ankenævnet i 5 år efter udløbet af det år, hvor sagen blev afgjort af Ankenævnet eller i øvrigt blev afsluttet. Herefter slettes sagens akter, medmindre vi i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

Oplysninger om dit navn, adresse og mailadresse opbevarer Ankenævnet i 5 år efter udløbet af det år, hvor sagen blev afgjort af Ankenævnet eller i øvrigt blev afsluttet, idet vi efter klagenævnsloven skal kunne gøre os bekendte med, om vi tidligere har modtaget en tilsvarende klage, da en klage kun kan behandles én gang.
Ankenævnets afgørelse – der som udgangspunkt tillige lægges på vores hjemmeside i anonymiseret udgave – opbevares tidsubegrænset, idet kendelsen ikke indeholder oplysninger om dit eller tredjemands navn, adresse mv., og idet vi har ret til at drive en retsdatabase med nævnets afgørelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

 

3. Rekruttering

Ved et rekrutteringsforløb i Ankenævnet for Forsikring behandler vi personoplysninger om dig fra din ansøgning og CV samt øvrige dokumenter, som du sender til os. Det gør vi for at kunne udvælge og ansætte nye medarbejdere. Oplyser du en eller flere referencer, kan vi med din accept kontakte referencen og dermed få oplysninger om dig. Vi anvender ikke dine oplysninger til andre formål.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke og art. 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser.

For at sikre fortrolighed og kontrol over vores behandling af persondata er det kun udvalgte medarbejdere, der har adgang til og behandler de ansøgninger, vi modtager.

Bliver du ikke ansat, gemmes dine personoplysninger i 12 uger efter, at fristen i jobopslaget er udløbet.

Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter dine oplysninger ved at kontakte os – eksempelvis på mail eller ved at sende et brev. Du kan læse mere om sletning af data nedenfor under registreredes rettigheder. Hvis du trækker dit samtykke tilbage (og du ikke er blevet ansat), vil vi som udgangspunkt slette oplysningerne registreret om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af Ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Bliver du ansat, gemmer vi din ansøgning og dit CV og eventuelle øvrige personoplysninger i vores personalesystem.

3.1. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Du bedes i så fald kontakte os på mail eller ved at sende et brev.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi som udgangspunkt slette oplysningerne registreret om dig i forbindelse med rekrutteringen fra vores systemer. Der kan dog være situationer, hvor vi ikke sletter alle oplysningerne om dig, eksempelvis hvis vi har grund til fortsat at opbevare oplysningerne, og behandlingen ikke er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af Ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

 

4. Abonnement på søgning

På vores hjemmeside har du mulighed for tilmelde dig en søgning på vores afgørelser, så du modtager en mail, når der bliver lagt nye afgørelser på hjemmesiden, som passer til dine søgekriterier. I forbindelse med tilmeldingen oplyser du din e-mailadresse samt dine søgekriterier. Oplysningerne bruges ikke til andre formål end at sende dig mails, når der er afgørelser, som passer til dine søgekriterier. Oplysningerne deles med Sendgrid, som leverer funktionaliteten.

Dine oplysninger opbevares indtil du framelder dig abonnementet igen. Abonnementet kan frameldes ved at følge linket nederst i de mails, du modtager fra os.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyheder er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at framelde dig abonnementsordningen.

 

5. Registreredes rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises eller Ankenævnet kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i det følgende og i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

 

5.1. Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.
Vi videresender løbende dokumenter (indlæg og bilag), som vi modtager fra de indklagede virksomheder til dig som klager, og du får derved indsigt i oplysningerne.

Såfremt du ikke er klager i en klagesag, men vi behandler personoplysninger om dig – eksempelvis fordi du har været modpart i en skadesag, som er blevet indbragt for Ankenævnet – har du tillige ret til indsigt. I så fald vil du modtage en samlet besvarelse af din anmodning om indsigt. Vi har i dette tilfælde behov for et konkret sagsnummer for at kunne finde personoplysningerne om dig.

Du har som registreret desuden ret til at få oplysning om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor.
Som registreret har du endvidere ret til at få oplysning om dine øvrige rettigheder, jf. nedenfor.

 

5.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller opdateret. Det kan bl.a. ske ved, at du kommer med en supplerende erklæring med dit syn på sagen, der bliver inddraget i klagesagen. Du får som klager løbende mulighed for at komme med en sådan supplerende erklæring, når du får tilsendt de oplysninger og sagsindlæg, som det/de indklagede selskab(er) har fremlagt.

 

5.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du kan som klager til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorefter sagens akter slettes. Har Ankenævnet ikke allerede truffet afgørelse i klagesagen, vil en tilbagekaldelse af samtykket betyde, at sagen lukkes, og at Ankenævnet ikke afgør tvisten.

Vi vil dog som udgangspunkt gemme dit navn og adresse som angivet ovenfor, idet vi efter klagenævnsloven skal kunne gøre os bekendt med, om vi tidligere har modtaget en tilsvarende klage, idet en klage kun kan behandles én gang.

5.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du i et konkret tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen, må Ankenævnet fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Vælger du som klager at begrænse Ankenævnets mulighed for at behandle personoplysninger i din sag, må Ankenævnet tage stilling til, om det – med en indskrænket ret til behandling af personoplysningerne – fortsat er forsvarligt at træffe afgørelse i en sag. En begrænsning af Ankenævnets ret til behandling af dine personoplysninger i din klagesag kan derfor betyde, at Ankenævnet beslutter at afvise at afgøre klagesagen efter § 4 i Ankenævnets vedtægter. Du har herefter mulighed for at anlægge retssag mod selskabet ved domstolene med henblik på at få en afgørelse af din tvist med selskabet.

5.5. Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv – som du har indgivet til Ankenævnet – i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Ønsker du eksempelvis, at din advokat får adgang til din klagesags akter – fx fordi du overvejer at anlægge retssag mod selskabet – vil dette eksempelvis kunne ske ved, at Ankenævnet giver din advokat adgang til portalen, hvorefter din advokat vil kunne tilgå de relevante dokumenter i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

 

5.6. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Det er en forudsætning, at behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f. Da behandlingen af oplysninger om dig som klager sker på baggrund af dit samtykke, har retten til indsigelse ikke selvstændig betydning for dig som klager. Du har derimod altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage, jf. ovenfor. Hvis du derimod er registreret, men ikke er klager, kan indsigelsesretten have selvstændig betydning.

5.7. Automatiske afgørelser og profilering

Ankenævnet foretager ikke automatiske afgørelser og foretager ikke profilering på baggrund af personoplysninger. 

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Østergade 18, 2.
  • 1100  København K
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128