Om Ankenævnet for Forsikring
Om at klage

Ankenævnet er et privat klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

Ankenævnet er godkendt af Erhvervsministeren og derfor "autoriseret" til at behandle forsikringsklager.

 

 

Kriterier for at klage

Klagen skal vedrøre egne forsikringer

Du kan således ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab.

 

Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold

Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område.

 

Klagen skal angå et konkret økonomisk mellemværende

Klagen skal altså angå et spørgsmål af økonomisk betydning. Ankenævnet kan ikke behandle klager over f.eks. ansattes opførsel, et forsikringsselskabs markedsføring eller andre generelle forhold. Ankenævnet er således ikke et disciplinærnævn eller tilsynsmyndighed.

 

 

Behandling af klage

Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis behandling hører under offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn. Nævnet kan heller ikke behandle klagen, hvis din sag er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.

 

Hvornår kan du klage

Du kan først klage til ankenævnet, når du har klaget til selskabet over afgørelsen, og selskabet har fastholdt sin afgørelse eller har undladt at besvare din klage.

 

Klagegebyr

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. Hvis du får medhold i din klage, får du gebyret retur. Det samme gælder, hvis nævnet ikke kan afgøre din sag.

 

Sagsbehandlingstid

Den typiske sagsbehandlingstid er i øjeblikket 6 - 8 måneder. Sagsbehandlingstiden afhænger i høj grad af, hvor mange gange du og selskabet ønsker at indsende nye oplysninger eller synspunkter til sagen.

 

Europæiske klageorganer

Ankenævnet for Forsikring er optaget på Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesorganer (ATB-instanser) og kan modtage klager via Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform).

 

OTB-platformen kan med fordel anvendes, hvis du ønsker at klage over et forsikringsselskab, som er etableret i et andet land end Danmark, og som dermed har leveret en grænseoverskridende tjenesteydelse til dig. Vil du klage over et dansk forsikringsselskab, anbefaler vi, at du benytter denne hjemmeside.

 

Ankenævnet for Forsikring er også tilsluttet FIN-NET - et europæisk netværk af klageorganer i Europa inden for det finansielle område. Klik ind på FIN-NET for at læse nærmere.


Afgørelse af klage

Ved afgørelse af klagen deltager repræsentanter fra de stiftende organisationer og nævnets formand, der er dommer i landsret eller Højesteret.

 

Inden dette sker, vil selskabet få lejlighed til at udtale sig skriftligt om sagen - ligesom du vil få lejlighed til at kommentere selskabets svar.

Afgørelsen sker i form af en kendelse fra ankenævnet. Selskabet kan nægte at følge ankenævnets afgørelse. I så fald skal selskabet meddele ankenævnets sekretariat dette inden 30 dage efter, at nævnets afgørelse er fremsendt til selskabet..


  • Ankenævnet for Forsikring
  • Østergade 18, 2.
  • 1100  København K
  • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
  • CVR: 84699128