Få hjælp til at håndtere din
forsikringsklage

​Før du starter


Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

 

Du kan også klage over, at et forsikrings- eller pensionsselskab ikke kan dokumentere, at selskabet har fulgt Forsikring & Pensions principper for indhentning af speciallægeerklæring/attest. (Du kan se principperne her). Bemærk dog, at du ikke kan klage til os over indholdet af speciallægeerklæringen eller over speciallægens undersøgelse af dig.

 

Uanset om du klager over selskabets afgørelse eller over proceduren ved valg af speciallæge, er det vigtigt, at du kan dokumentere, at der er en uenighed - f.eks. ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Du har også mulighed for at gå til domstolene med din sag, hvis du ikke ønsker at klage til os, eller hvis du er uenig i vores afgørelse. 

 

Du kan klage over forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark. Gælder klagen et udenlandsk forsikringsselskab, skal du som udgangspunkt klage til et udenlandsk nævn.

 

Se Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesorganer (ATB-instanser), som du kan benytte, hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab.

 

Gå direkte til Europa-Kommissionens online tvistløsningsbilæggelsesplatform (OTB-platform), hvis du vil klage over et udenlandsk forsikringsselskab ved at følge dette link

 

​Hvornår kan du klage over en afgørelse fra et forsikrings- eller pensionsselskab?

 • Klagen skal vedrøre dine egne forsikringer - ikke andres. Du kan klage, hvis du har tegnet forsikringen, eller hvis du i henhold til forsikringen er sikret.
 • Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold - den skal altså ikke vedrøre dit erhverv.
 • Klagen skal som udgangspunkt angå et selskab, der er etableret i Danmark. Vil du klage over et udenlandsk forsikrings- eller pensionsselskab, kan du gå til OTB-platformen. OTB-platformen kan med fordel anvendes, hvis du ønsker at klage over et selskab, som er etableret i et andet land end Danmark, og som dermed har leveret en grænseoverskridende tjenesteydelse til dig. Vil du klage over et dansk forsikrings- eller pensionsselskab, anbefaler vi, at du benytter klagefunktionen på denne hjemmeside.
 • Klagen skal angå et konkret økonomisk mellemværende og ikke f.eks. vedrøre ansattes opførsel eller markedsføring.
 • Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis behandling hører under en offentlig instans/myndighed eller et andet anke- eller klagenævn.
 • Ankenævnet kan heller ikke behandle klagen, hvis din sag er afgjort ved dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.
 • Du kan først klage til ankenævnet, efter at du har klaget til selskabet over afgørelsen, og efter at selskabet har meddelt dig, at selskabet ikke kan imødekomme dine ønsker. Svarer selskabet ikke på din klage, kan du også klage til os. 

 

​Hvornår kan du klage over selskabets procedure ved indhentning af en speciallægeerklæring/attest til brug for afgørelse af din personskadesag?

 • Du kan klage til os, hvis du er skadelidt, og hvis du har et økonomisk krav mod et forsikrings- eller pensionsselskab som følge af den personskade eller sygdom, som du er blevet påført.

  • Din klage kan alene angå, at selskabet ikke har fulgt Forsikring & Pensions principper for indhentning af speciallægeerklæring og attest fra speciallæge, som var gældende på tidspunktet for indhentningen af erklæringen/attesten.
   Du kan således ikke klage til os over indholdet af speciallægeerklæringen eller over speciallægens undersøgelse af dig. En sådan klage kan du indgive til Styrelsen for Patientklager.

 • Du kan kun klage til os, hvis forsikrings- eller pensionsselskabet, er etableret i Danmark, og hvis selskabet har tilsluttet sig den version af Forsikring & Pensions principper for indhentning af speciallægeerklæring/attest, som du mener, at selskabet ikke har fulgt.

 • Ankenævnet kan ikke behandle din klage, hvis du/selskabet i forbindelse med valget af speciallæge har inddraget Nævnet for Speciallægevalg - i regi af Videncenter for Helbred & Forsikring (HEFO) – og hvis dette nævn er kommet med navne på konkrete speciallæger, som du kunne vælge imellem.
  I to tilfælde kan du dog klage til os, selvom Nævnet for Speciallægevalg har været involveret. Nemlig hvis der er mistanke om, at

  • forsikrings- eller pensionsselskabet ikke har videregivet Nævnet for Speciallægevalgs navne på speciallæger uredigeret til dig, og/eller at

  • selskabet ikke har oplyst dig korrekt om, hvorvidt de pågældende speciallæger havde tid til eller mulighed for at lave speciallægeerklæringen/attesten.

 • Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis din klage angår en arbejdsskade, en patientskade eller en anden personskade eller sygdom, som er omfattet af en lovreguleret ordning, og hvis denne sag afgøres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, af Erstatningsnævnet, af Patienterstatningen eller af en anden instans, som i henhold til lovgivningen er udpeget til at afgøre den type sager.

  •  Bemærk, at du dog kan klage til os, hvis du har været udsat for eksempelvis en arbejdsulykke, og hvis du har en privat ulykkesforsikring/erhvervsevnetabsforsikring, som tillige dækker denne arbejdsulykke. I dette tilfælde vil en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Er-hvervssikring i relation til dine gener efter arbejdsulykken bygge på andre og lempeligere kriterier end det, der gælder, når dit forsikringsselskab efter forsikringsbetingelserne vurderer dine gener efter arbejdsulykken. Derfor kan en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i din arbejdsskadesag ikke overføres til din private ulykkesforsik-ring/erhvervsevnetabsforsikring. Og derfor kan du klage til os, hvis du mener, at dit forsikringsselskab – i relation til din ulykkesforsikring eller erhvervsevnetabsforsikring - ikke har fulgt Forsikring & Pensions principper for indhentning af speciallægeerklæring/attest, når dit forsikringsselskab skal afgøre disse sager.

 • Ankenævnet kan heller ikke behandle din klage, hvis din sag er afgjort ved dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.

 • Du kan først klage til ankenævnet, efter at du har klaget til selskabet, og efter at selskabet har meddelt dig, at selskabet ikke kan imødekomme dine indvendinger vedrørende proceduren for indhentning af speciallægeerklæring/attest. Svarer selskabet ikke på din klage, kan du også klage til os.

Du kan læse Forsikring & Pensions principper for indhentning af speciallægeerklæring eller funktionsattest fra speciallæge ved at trykke her.

 

Du kan se, hvilke forsikrings- og pensionsselskaber, der har tilsluttet sig principperne ved at trykke her.

 

Du kan komme til Nævnet for Speciallægevalgs hjemmeside ved at trykke her

 

 

​Hvis du kan klage, så prøv først at...

 • Tage fat i den klageansvarlige hos dit forsikringsselskab. Der vil normalt være en særlig klageafdeling i forsikringsselskabet, som du kan henvende dig til. Hør hvorfor afgørelsen blev, som den blev. Dette kan i mange tilfælde løse din sag, uden at du behøver at klage til os.
 • Drøfte sagen med den klageansvarlige og find ud af, om der er oplysninger, som du eller selskabet kan fremskaffe, og som kan føre til, at du kan få helt eller delvist medhold.
 • Kigge på selskabets begrundelse for sin afgørelse og hold det op imod forsikringsbetingelserne. Kan du se, om du har en god grund til at klage? Det er forsikringsbetingelserne, som fastlægger, hvordan selskabet skal behandle din sag.
 • Læse vores gode råd om de typiske problemstillinger, vi behandler.
 • Kigge i vores database over tidligere afgørelser.

 

 • Ankenævnet for Forsikring
 • Østergade 18, 2.
 • 1100  København K
 • Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
 • CVR: 84699128